ÁSZF - Szállás

Általános szerződési feltételek
a Go Global Travel Ltd. vagy Ratehawk által szervezett és a Fővállalkozó Alfa Natura Kft (Sky Travel) által értékesített utakra
 
 
 
 (a továbbiakban: „Szerződés”) amely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:254. §-a, illetve az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet (R.), valamint az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet (Utevr.) hatályos rendelkezései alapján, kiegészítve és egységesen értelmezve a csatolt mellékletekkel együtt egyrészről 
utazásközvetítő:Alfa Natura Kft (Sky Travel) (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.; cégjegyzékszám: 13-09-085494; a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság; adószám: 15 09 061612 bankszámlaszám: OTP 11744003-29911600; a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal általi nyilvántartási száma: R904955; info@skytravel.hu) (a továbbiakban: „Sky Travel”), másrészről 
név: ............................................................................................születési. dátum:................................................., 
lakcím :...................................................................................................................................................................., 
anyja neve :.............................................................,e-mail cím:……..……………..………………. (a továbbiakban: „Utas”) (a továbbiakban együtt: „Felek” vagy „Szerződő Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Ptk. és az R. szerinti utazási szerződés alapján a Sky Travel köteles a Szerződésben meghatározott szállás, bérautó és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: étkezés) álló, az alábbiakban meghatározott szolgáltatást (a továbbiakban: "utazás"), a jelen általános utazási szerződési feltételekben a csatolt, és visszaigazolt Megrendelőlapon körülírtak és rögzítettek szerint megszervezni, illetve nyújtani, az Utas pedig köteles a szolgáltatásokat átvenni és a részvételi/szolgáltatási díjat (a továbbiakban: "díj") megfizetni. 
2. A Ptk. és az R. szerinti utazási szerződés a jelen általános utazási feltételek ismeretében, és Utas általi aláírásával, valamint az Utas által aláírt megrendelés Sky Travel általi visszaigazolásával, az előleg megfizetésével a hivatkozott jogszabályok és a jelen általános utazási feltételek szerint jön létre – esetlegesen az eljáró utazásközvetítő tevékenysége eredményeképpen - az Utas és a Sky Travel között. 
3. Ha az Utas igazolt meghatalmazottja útján jár el, úgy a meghatalmazott által megkötött szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a meghatalmazó (Utas) válik. A meghatalmazott köteles minden, a szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a meghatalmazónak (Utas) haladéktalanul átadni. A meghatalmazás nem megfelelő teljesítéséből, az esetleges jogosulatlan eljárásából fakadó, a Sky Travel-t ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
4. Ha a Sky Travel a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, a szerződés csak akkor válik hatályossá, ha a Sky Travel az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesíti. 
5. Az Utas az utazásának megkezdését 2 hetet megelőzően – a 18. pontban foglalt rendelkezés alapján – a jelentkezésének visszavonásával írásban elállhat a szerződéstől, mely esetben a befizetett összeget a Sky Travel az Utas részére kamatmentesen – a 18. pontban rögzített határidőn belül – visszafizeti. A Sky Travel kijelenti, az Utas pedig tudomásul veszi, hogy az elállási határidő egyes desztinációk és hotelek vonatkozásában a jelen pontban meghatározottnál korábbi, illetve későbbi időpont is lehet. Ebben az esetben a Sky Travel külön közli Utassal a konkrét út vonatkozásában az elállási határidőt, amelyet Felek a jelen szerződésben is rögzítenek. Az így meghatározott határidő mind a jelen pont, mint pedig a jelen Szerződés 18. és 19. pontja vonatkozásában irányadó lesz. A megrendelés során közölt elállási határidőt a Sky Travel és az Utas az út megrendelésével és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírja, elfogadja. Az aláírás időpontjától kezdve, a Felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben megjelölt - és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő - elállási határidőt tekintik irányadónak. 
6. A Sky Travel jelen általános utazási szerződési feltételekhez csatolt Megrendelőlap tartalmazzák a R. 4. § (1) és (2) bekezdésében, a R. 13. § (1) bekezdés b)-k) pontjaiban, a R. 14. §-ában, valamint a R. 15. § a)-d) pontjaiban által meghatározott tartalmi elemeket, így különösen, de nem kizárólagosan az utazási szolgáltatások pontos leírását, minőségét, időtartamát, a teljesítés módját, a díj összegét és megfizetésének idejét. A Sky Travel rendkívüli esetekben fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására.
7. A kiutazáshoz szükséges érvényes útlevél beszerzése az Utas feladata, amelynek hiányából eredő kárért a Sky Travel semmilyen felelősséget nem vállal. Ha a Sky Travel vállalja az utazáshoz szükséges dokumentumok beszerzését az Utas számára, úgy tájékoztatja az Utast az őt érintő adatszolgáltatási határidőkről, amelyek be nem tartásából származó károkért, többletköltségekért és ebből eredően az utazás esetleges meghiúsulásáért a Sky Travel semmilyen felelősséggel nem tartozik. A vízum, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel, ezek elmulasztásából, megszegéséből eredő költségek, károk az Utast terhelik, amelyre a Sky Travel köteles a szerződés megkötésekor az Utas figyelmét felhívni. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a Sky Travel 19. pontban rögzített elállási feltételeket lépteti érvénybe. Az Utas a Sky Travel irodájában informálódhat a beutazási feltételekről és a szükséges dokumentációról. A Sky Travel az Utas kérésére és költségére segítséget nyújt a vízumügyintézés tekintetében az időpontkérésben és a vízumdíj befizetésében. A Sky Travel a nem magyar állampolgárságú utasok esetében felhívja az Utas figyelmét arra, hogy az adott országba történő utazás előtt tájékozódjék az illetékes nagykövetségen a rá vonatkozó beutazási szabályokról. 
8. Amennyiben a baleset, betegség és-poggyászkár esetére köthető biztosítások (BBP biztosítás) díját a részvételi díj nem tartalmazza, úgy az Utasnak lehetősége van a Sky Travel irodáiban a BBP biztosítás megkötésére, amelynek részletes feltételei a Sky Travel irodájában tekinthetők meg, valamint ezek vonatkozásában a 15. pontban foglaltak az irányadóak. A Sky Travel kijelenti, hogy az Utas az extrémsport programokon csak és kizárólag saját felelősségére vehet részt, az ebből eredő károkért a Sky Travel saját felelősségét teljes mértékben kizárja. 
9. A részvételi/szolgáltatási díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítás díját, melyet azonban az Utasnak lehetősége van az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg megkötni. Ennek megkötését követően, ha az Utas bármilyen, saját érdekkörében felmerült okból eláll a szerződéstől, nem tarthat igényt az útlemondási biztosítás díjának visszatérítésére. A felek megállapodnak, hogy az Utasnak a jelen pontban meghatározott útlemondási jogát a jelen szerződés 18-19. pontjában meghatározott elállási joga nem érinti. 
10. A Sky Travel a díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig a R. 6. § (1) bekezdésében írt okokra tekintettel megemelheti. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. Az Utas tudomással bír arról, hogy a R. 6. § (1) bekezdésében írt okokra tekintettel történő áremelés esetén a díj módosítása (módosított díj számítása) aképpen történik, hogy az áremeléssel érintett bármely részszolgáltatás %-os arányú változása során számított összeggel növekszik a részvételi díj összege. Ha a díj emelése a 8%-ot meghaladja, vagy a Sky Travel a szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen változott az Utast, a R. 8. § (3) bekezdésében rögzített jogok - azaz elállás joga vagy szerződés módosításának joga - illetik meg. Az Utas ezen döntéséről köteles a Sky Travel-t haladéktalanul tájékoztatni. Ha az Utas a 8%-ot meghaladó díjemelés esetén a fenti okból eláll a szerződéstől, megilletik az R. 9. § (2) bekezdésében, illetve a 9. § (4) bekezdésében meghatározott jogok, azaz az Utas azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő (rész)szolgáltatást kérhet, vagy a befizetett díj visszatérítésére tarthat igényt, illetve joga van a felmerült kára megtérítésére. Nem köteles a Sky Travel megtéríteni az Utas kárát a 27. pontban meghatározott esetekben. 
11. Az Utas módosítási díj jogcímén foglalásonként 2.000,- Ft (Kettőezer forint) módosítási díj megfizetésére köteles, ha a már megrendelt utazási szolgáltatást az Utas módosítani kívánja és a módosítást a Sky Travel vállalni tudja. A módosítási díj megfizetése a Szerződés módosításakor esedékes. A jelen Szerződés 17. pontjában rögzített bánatpénz fizetési kötelezettséggel terhelt határidőn belül, a jelen pontban meghatározottak szerint végrehajtott módosítása nem mentesíti az Utast a bánatpénz megfizetési kötelezettség alól. 
12. Az Utas szerződésből fakadó jogait olyan harmadik személyre engedményezheti, aki megfelel az utazási feltételeknek. Az Utas köteles az engedményezésről a Sky Travel-t haladéktalanul és írásban tájékoztatni. Az Utas tudomásul veszi, hogy az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. 
13. Jelentkezéskor a fizetendő előleg mértéke a díj 40%-a. A fennmaradó összeget – a Sky Travel külön felhívása nélkül - legkorábban az utazás megkezdése előtti 35., míg legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve a R. 5. §-ában körülírt eseteket - azaz ha a Sky Travel külföldi közreműködőjével kötött szerződés szigorúbb kötelezettséget ró a Sky Travel-ra -, melyről az Utast a Sky Travel tájékoztatja. Ha a szerződésben rögzített fizetési határidőket az Utas nem tartja be, a Sky Travel értesítés nélkül elállhat a szerződéstől, mely esetben az Utas által befizetett előleg a Sky Travel-t illeti. 
14. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, a Szerződés aláírásával egyidejűleg a díj 100%-át kell egyösszegben befizetnie az Utasnak. 
15. A Sky Travel a teljes díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt, “Részvételi jegy”-et (a továbbiakban: „Voucher”) ad át az Utasnak, amelyet a Sky Travel megbízottjának kell bemutatnia az utazás megkezdésekor, ellenkező esetben az Utas nem vehet részt az utazáson. A programban nem szereplő, előre be nem fizetett, és a Megrendelőlapon nem rögzített szolgáltatásokat az Utas csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe. A Voucher átadásával egyidejűleg a Sky Travel a Megrendelőlapon feltüntetett, és a közreműködésével megkötött baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítás vonatkozásában a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az Utasnak átadja. 
16. A Sky Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. 
17. Ha a Sky Travel nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, úgy az R. 9. § (2) - (4) bekezdései az irányadók, azaz az Utas azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő (rész)szolgáltatást kérhet, vagy a befizetett díj visszatérítésére tarthat igényt, illetve joga van a felmerült kár megtérítésére. Nem köteles a Sky Travel megtéríteni az Utas kárát a 23. pontban meghatározott esetekben. 
18. Az Utasnak jogában áll az utazást megelőző 2 héttel az utazástól írásban bánatpénz megfizetése nélkül elállni, kivéve, ha a megrendeléskor ettől eltérően kötöttek szerződést. Az Utas tudomásul veszi, hogy az elállási nyilatkozata a Sky Travel általi tudomásszerzéssel hatályosul, azaz az írásbeli elállási nyilatkozat kézhezvételével, azonban az Utas köteles a Sky Travel-t olyan módon tájékoztatni, hogy a Sky Travel az Utas írásbeli elállási nyilatkozatát legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 168 órán belül kézhez kapja. Az Utas részére az utazás lemondása esetén a visszafizetés a lemondás kézhezvételétől (hitelt érdemlő tudomásszerzéstől) számított 14 napon belül történik. 
19. Amennyiben az Utas az utazás megkezdését megelőző 2 héten belül áll el, a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) 100%-a bánatpénzként a Sky Travel-t illeti meg. Lemondás (elállás) nélküli meg nem jelenés esetén a díj 100%-a a bánatpénz összege. 
20. Ha az Utas az utazáshoz szükséges dokumentumok meglétének hiányában nem tud elutazni, és ha ugyanezen ok miatt hozzátartozója is eláll az utazástól, a 19. pontban meghatározott feltételek szerint köteles a vonatkozó bánatpénzt fizetni. 
21. A Sky Travel felel a Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Ha a Sky Travel nem a Szerződésnek megfelelően teljesít, köteles a díjat arányosan leszállítani. A Sky Travel nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Ha az utazás megkezdését követően a Sky Travel az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha a Sky Travel ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, a Sky Travel - amennyiben az Utas erre igényt tart - köteles gondoskodni az Utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni. 
22. Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles a Sky Travel-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az Utas a Sky Travel-t, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte. Az Utas kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 15 napon belül köteles - amennyiben rendelkezésre áll, a helyszínen felvett jegyzőkönyv melléklésével - írásban a Sky Travel központi irodája vagy az eljáró utazásközvetítő tudomására hozni. 
23. A Sky Travel felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen: ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Sky Travel ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy 22. pontban körülírt vis maior esetén. 
24. A Sky Travel nem tartozik felelősséggel az általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény következéséért - ide nem értve valamely harmadik személy, felelősségi körébe tartozó magatartását, illetve a túlfoglalás esetét -, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), s emiatt az utazási szerződéstől elállni kényszerül, s ezzel az Utasnak esetlegesen kárt okoz. Az ezen okokból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik. 
25. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel. 26. A Sky Travel a jelen utazási szerződés nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősség-vállalásának mértékét - az R. 12. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésére hivatkozással - a szolgáltatás díjának, illetve a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza, és ezt az Utas tudomásul veszi. 27. A Sky Travel kötelezettséget vállal arra, hogy segítséget nyújt az Utasnak, ha annak nehézségei támadnak az R. 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott okok miatt. 
28. A Sky Travel utazásszervező és –közvetítő tevékenységét engedélyező, nyilvántartását vezető és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; Telefon: (1) 4585-800; e-mail: mkeh@mkeh.gov.hu). A Sky Travel működési engedély száma: R904955. 
29. A jelen általános utazási szerződési feltételekben, valamint a csatolt, és visszaigazolt Megrendelőlapon körülírtak és rögzítettek szerint létrejött utazási szerződés aláírásával az Utas kijelenti, hogy annak tartalmát megismerte és útitársaival megismertette, illetve, hogy azt magára és útitársaira nézve, mint akaratával mindenben egyezőt kötelezőnek fogadja el. 
30. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) 17/A §-a értelmében a Sky Travel tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a Sky Travel 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 4. alatti telephelye.. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@skytravel.hu. Az Fgytv. rendelkezései értelmében az utas, mint fogyasztó a lakhelye (tartózkodási helye, székhelye) szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, amennyiben panaszügyének rendezését a Sky Travel-nál írásban megkísérelte, és az nem vezetett eredményre. A békéltető testületi eljárás szabályait az Fgytv. 18-38 §-ai tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztó-kapcsolati Iroda elérhetősége: 1052 Budapest, Városház u. 7., telefonszám: +36 1 328 0185, e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu. A jelen Szerződés tárgyában a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem került elfogadásra. 
31. A Sky Travel – az R. 13. § (2) bekezdés b) pontjára hivatkozással – kifejezetten fenntartja a változtatás jogát, amelyről az Utast az utazás előtt tájékoztatja. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az R., valamint a Ptk. rendelkezései irányadók. 
 
Alulírott elismerem, hogy a Go Global Travel Ltd. és Ratehawv által szervezett és az Alfa NAtura Kft (Sky Travel) által értékesített, a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Megrendelőlapon-rögzített, 2020._______________________ napjától 2020. ______________________napjáig (____éjszaka) tartó _____________________ pozíciószámon nyilvántartott utazás 
szolgáltatásaira vonatkozó valamennyi tájékoztató információt és az utazási szerződés 1 eredeti, aláírt példányát valamennyi melléklettel együtt megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul veszem, az utazási szerződést magam (és útitársaim) vonatkozásában kötelezőnek elfogadom. A Sky Travel kifejezetten felhívja az Utas figyelmét a jelen Szerződés 5. pontja szerint a Szerződés 18. és 19. pontjában foglaltaktól eltérő elállási határidők kerülhetnek megállapításra. 
 
Alulírott, a fenti figyelemfelhívó tájékoztatást, továbbá a jelen Szerződés 5. pontja szerint meghatározott esetleges eltérő elállási határidőt kifejezetten tudomásul vettem és azt magamra (és útitársaimra) kötelezőnek elfogadom. 
A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Megrendelőlapon rögzített desztináció esetében az elállási határidő ..................................., azaz az Utas a Szerződés rendelkezéseire is tekintettel ezen időpontig, de legkésőbb 
2020..........................................., 12:00-ig állhat el bánatpénz megfizetése nélkül a Szerződéstől. 
Alulírott, kifejezetten nyilatkozom, hogy e határidőt a jelen Szerződés aláírásával tudomásul vettem és azt magamra (és útitársaimra) kötelezőnek elfogadom. 
Kelt: 2020……………………...                                            
                                                                                                                                   ………………………………………………………….
 
 
Nyilatkozat az Áfa törvény 206.§-a szerint (kérjük a megfelelőt megjelölni) 
□ a szolgáltatást magánszemély utasként, nem adóalanyként veszi igénybe
□ adóalanyként saját nevében, végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe 
□ adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe 
 
                                                                                                                                            ……………………………………….
Sky Travel aláírása                                                                                                          Megrendelő (Utas) aláírása