ÁSZF - Repülőjegy

Általános szerződési feltételek - Repülőjegy foglalás
 
Az „Alfa Natura” Gyógyászati Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Alfa NAtura Kft) (székhelye: 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 4.., telefonszáma: +36 42 410 250 , cégjegyzékszáma: 15 09 061612, adószáma: 11240372-2-15. Eng.szám: R904955) (a továbbiakban: „Közvetítő”) az alábbiakban közzéteszi repülőjegy értékesítés általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: „Szerződési Feltételek”). A Szerződési Feltételek a légi személyszállítási szerződés részét képezik.
 
A légi személyszállítási szerződés minden esetben az érintett légitársaság és a légi személyszállítást megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: „Megrendelő”) között jön létre, melyet az Alfa NAtura Kft közvetít. A jelen Szerződési Feltételek attól függetlenül alkalmazandók, hogy a foglalásra személyesen, illetve egyéb módon (pl. elektronikus kommunikáció) került sor. A jelen Szerződési Feltételek semmiképp sem alkalmazandók akkor, ha a Közvetítő utazási csomagnak minősülő utazási szolgáltatást vagy egyéb turisztikai szolgáltatást (pl. szállásfoglalást) értékesít. A létrejövő szerződések esetében a nem szabályozott kérdésekben a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.
 
1. Szerződés létrejötte, hatálybalépése
 
1.1. A Szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő foglalása a Közvetítőhöz megérkezett, és a Megrendelő a megrendelt légi személyszállítás (alábbi 1.4. pontban definiált) Ellenértékét hiánytalanul megfizette, valamint a Közvetítő a repülőjegyet kiállította.
1.2. A foglalás történhet elektronikus úton, telefonon, vagy személyesen a Közvetítő irodájában. A Megrendelő a foglalás során feltüntetett jegykiállítási határidőhöz van kötve, amennyiben a Közvetítő nem értesíti az esetleges sikertelen foglalásról.
A Megrendelő az utasok adatait az érvényes és az utazáshoz használt dokumentum - útlevél, vagy személyi igazolvány – alapján betűre pontosan köteles megadni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a légitársaságok megtagadhatják a légi személyszállítást, amennyiben az azonosításra használt dokumentumban és a repülőjegyen eltérő adatok szerepelnek. A pontos adatok megadása minden esetben kizárólag a Megrendelő felelőssége. Ennek megfelelően a Megrendelő a foglalás elküldését megelőzően köteles gondosan ellenőrizni, a személyes adatokat, a számlázási adatokat, a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó adatokat, valamint az elérhetőségeket. Helytelen adatok megadásából és/vagy nem megfelelő ellenőrzéséből származó károkért a Közvetítő nem vállal felelősséget.
1.3. A foglalást követően a rendszer generál egy foglalás tartalmát összefoglaló automatikus válaszüzenetet, melyet a Megrendelő átnéz. Az automatikus válaszüzenet azt igazolja, hogy a foglalási rendszer rögzítette a Megrendelő foglalását, de nem jelenti a foglalás légitársaság általi elfogadását/visszaigazolását.
1.4. A Megrendelő az Ellenértéket, mely tartalmazza a légi személyszállítás viteldíját, repülőtéri illetéket, az érintett légitársaság által esetenként felszámított egyéb díjakat, (a továbbiakban: „Ellenérték”), megfizetheti átutalással vagy készpénzben. A légitársaságok az átutalással vagy készpénzben történő fizetést nem minden foglalásnál teszik lehetővé.
Átutalással vagy készpénzben történő fizetés esetén kérjük ügyeljen arra, hogy az Ellenérték a jegykiállítási határidőn belül a Közvetítőhöz megérkezzen. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a foglalásban szereplő jegykiállítási határidő nem teremt kötelezettséget a légitársaság számára. A légitársaság a jegykiállítási határidőt jogosult lerövidíteni, és az is előfordulhat, hogy az Ellenérték jegykiállítási határidőn belüli elutalása ellenére a légitársaság nem fogadja el a Megrendelő megrendelését és a meglévő foglalást törli a rendszerből.
A légitársaságok a foglalást követően a jegykiállításig bármikor visszavonhatják díjtételeiket. Így előfordult már, hogy a jegykiállítási határidő lejárta előtt sem lehetett biztosítani a foglalásban megadott árakat.
1.5. A megrendelést követően a Szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a teljes Ellenértéket hiánytalanul megfizette, és a Közvetítő a repülőjegyet kiállította. A repülőjegy és az ahhoz kapcsolódó iratok, ideértve a megkötött biztosítás(ok) igénybevételére jogosító bizonylatot is (a továbbiakban együttesen: „Úti Dokumentumok”) elektronikusan a Megrendelő által megadott e-mail címre kerülnek megküldésre, vagy ha a Megrendelő kéri, akkor azok a Közvetítő irodájában átvehetők. A Megrendelő felelőssége, hogy az általa megadott e-mail-cím az Úti Dokumentumok fogadására alkalmas legyen. Az Úti Dokumentumok határidőben történő megérkezésének elmaradását a Megrendelő haladéktalanul köteles a Közvetítő irodájában bejelenteni.
Ha az Ellenérték jegykiállítási határidőn belüli megfizetése ellenére a légitársaság nem fogadja el a megrendelést (pl. szabad helyek hiányában), úgy a Közvetítő erről e-mailben vagy telefonon értesíti a Megrendelőt.
1.6. Amennyiben az automatikus válaszüzenet vagy a repülőjegy vagy a számla nem érkezik meg a foglalásban megadott e-mail címre, úgy a Megrendelő köteles azonnal felvenni a kapcsolatot a Közvetítővel.
1.7. Ellenkező megállapodás hiányában a megrendelt légi személyszállítás leírását, a szolgáltatás(ok)ra vonatkozó információkat, és az azok igénybevételére vonatkozó feltételeket, továbbá a légi személyszállítással kapcsolatos információkat a Közvetítő által küldött Úti Dokumentumok tartalmazzák. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Megrendelő a megrendelés elküldésével igazolja, hogy a foglalást megelőzően a jelen Szerződési Feltételeket és az érintett légitársaság Üzletszabályzatát megismerte, megértette, és elfogadja.
1.8. A Megrendelő a szerződéses kapcsolat befejezéséig a megadott e-mail címre érkező küldemények fogadását, és hozzáférhetővé tételét köteles biztosítani. Kizárólag a Megrendelő a felelős az abból eredő károkért, ha az általa megadott értesítési e-mail cím hibás, vagy bármely okból a Megrendelő számára nem hozzáférhető.
1.9. Ha a Megrendelő harmadik személy utas(ok) érdekében (is) megrendelést ad le, akkor ezen harmadik személy utas(ok) értesítéséről a Megrendelő köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Szerződés szerint a légi személyszállítás megkezdéséig az utast megillető jogok és az utast terhelő kötelezettségek a Megrendelőt jogosítják, illetve terhelik. A Közvetítő a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét a Megrendelő által megadott névre és e-mail címre történő elküldéssel közölheti, illetve teljesítheti joghatályosan. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a Megrendelő köteles a Közvetítőt írásban értesíteni, melynek elmaradásáért vagy késedelméért a Megrendelőt terheli a felelősség.
1.10. A Szerződés megkötése során valamennyi szerződő félnek az 4. pontban foglaltak betartásával kell eljárnia.
 
2. Szerződés teljesítése
 
2.1. A légitársaság kizárólag a Szerződésben vállalt szolgáltatás(oka)t köteles teljesíteni.
2.2. A légitársaság, a Megrendelő, valamint  az utas(ok) kötelesek maradéktalanul betartani a Szerződést, és az annak részét képező Szerződési Feltételeket, a Közvetítő által küldött értesítésekben és a repülőjegyen szereplő tájékoztatásokat, valamint a hatályos jogszabályokat, nemzetközi egyezményeket.
 
3. Fizetési feltételek
 
3.1. A Szerződés alapján fizetendő teljes Ellenérték, mely tartalmazza a légi személyszállítás viteldíját, repülőtéri illetéket, az érintett légitársaság által esetenként felszámított egyéb díjakat. A tranzakciós díj a jegykiállítást követően nem visszatéríthető. Ennek pontos összegéről kérje tájékoztatásunkat.
3.2. A Közvetítő a repülőjegyeket csak azt követően küldi meg a Megrendelőnek, miután a Megrendelő a teljes Ellenértéket megfizette a Közvetítő felé. A Szerződési Feltételektől eltérő megállapodás esetén a repülőjegy kiállítása és a Megrendelő részére való megküldése önmagában nem igazolja az Ellenérték megfizetését.
Amennyiben a megrendelés tárgyát képező légi személyszállítási szolgáltatás nem áll rendelkezésre, és emiatt a légitársaság a megrendelést nem fogadja el, úgy a Közvetítő a már befizetett összeget haladéktalanul visszautalja arra a bankszámlaszámra, ahonnan a díjakat megfizették. 
3.3. A Megrendelő a díjakat megfizetheti banki átutalással vagy a Közvetítő irodájában készpénzzel. A fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás a Közvetítő bankszámláján megtörtént.
3.3.1. Fizetés banki átutalással vagy banki befizetéssel
Az Ellenértéket a Megrendelőnek lehetősége van az alábbi számlaszámra átutalni vagy befizetni a jegykiállítási határidőn belül:
Számlajogosult: Alfa Natura Kft
Számlaszám: 11744003-29911600-00000000
A közlemény rovatba kérjük a nevet, indulás időpontját feltüntetni.
3.3.3. Készpénzben történő befizetés a Közvetítő irodájában
Az Ellenértéket a Megrendelő befizetheti a Közvetítő irodájában készpénzben is nyitvatartási időben a jegykiállítási határidőn belül.
3.4. A Megrendelő a légi személyszállítás teljesítésével kapcsolatos bármely igényét kizárólag az érintett légitársasággal szemben jogosult érvényesíteni.
3.5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Közvetítő közreműködésével baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást (BBP) és/vagy útlemondási biztosítást is köt, akkor ennek díja a Szerződésben meghatározott díjakon és költségeken felül fizetendő.
 
4. Együttműködési kötelezettség
 
4.1. A Megrendelő, a légitársaság és a Közvetítő a Szerződés megkötése és teljesítése során - különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek jóhiszeműen eljárni, és egymással kölcsönösen együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen és haladéktalanul értesíteni az elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.
 
5. Szerződés módosítása, átruházása, elállás
 
5.1. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Megrendelő nem jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt módosítani (ideértve az adatváltozásokat vagy az időpont illetve útvonal megváltoztatását is) vagy átruházni, kivéve, ha az érintett légitársaság Üzletszabályzata ezt lehetővé teszi. Ez utóbbi esetben az elállásra, módosításra illetve az átruházásra a légitársaság Üzletszabályzata és az ott közölt külön díjak és költségek az irányadók. Ezen felül a légitársaság által elfogadott elállás, módosítás illetve átruházás esetén további külön felárak kerülnek felszámításra.
5.2. A Megrendelő elállása vagy az utazás előzetes nyilatkozat nélkül történő meg nem kezdése (no show) esetén a már kifizetett Ellenértéket a légitársaságok semmilyen arányban nem térítik vissza.
5.3. A légitársaság az Üzletszabályzata és a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt módosítani.
 
6. Szerződésszegés
 
6.1. A Közvetítő csak az érintett légitársaság nevében, annak meghatalmazottjaként jár el a Szerződés megkötése során, ezért a Szerződés minden esetben az érintett légitársaság és a Megrendelő között jön létre. Ebből következően felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Közvetítőt a légi személyszállítási szolgáltatás hibás, késedelmes vagy egyéb módon nem szerződésszerű teljesítéséért vagy éppen a teljesítés megtagadásáért semminemű felelősség nem terheli.
6.2. A Közvetítő nem jogosult a Megrendelő Szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszát elbírálni. A Közvetítő segítséget nyújt a Megrendelő panaszának légitársaság felé történő továbbításában.
6.3. A légi személyszállítási szolgáltatás teljesítéséért az érintett légitársaság tartozik felelősséggel az Üzletszabályzatának és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
 
7. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések
 
7.1. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért a Megrendelő és az utasok felelnek. A nemzetközi előírások általában a visszaérkezés dátumát követő további hat (6) hónapos érvényességet írnak elő az okmányok (útlevél, személyi igazolvány) esetében. Kérjük, minden esetben ellenőrizze az átszállási város országához és a célországhoz tartozó beutazási- és vízumszabályokat az adott ország(ok) külképviseletén. A Közvetítő nem ellenőrzi a szükséges okmányokat és vízumot, és nem vállal felelősséget, ha a légi személyszállítás a szükséges dokumentumok vagy vízum hiányának okán hiúsul meg.
Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas a légi személyszállítást nem tudja igénybe venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg.
 
8. Biztosítás
 
8.1. Az adott biztosítási termék vonatkozásában, abban az esetben minősülnek biztosítottnak a Szerződésben utasként megjelölt természetes személyek, ha az adott biztosítási termékre vonatkozó, Szerződésben feltüntetett biztosítási díj a megrendeléssel egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került. A Biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában a Szerződés megkötésével egyidejűleg, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás vonatkozásában a Szerződésben meghatározott kezdetével egyidejűleg - de mindkét esetben legkorábban a biztosítási díjnak a Közvetítő felé történő megfizetését követően - kezdődik meg.
 
9. További fontos információk
 
9.1. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi információkat a Megrendelő és az utas(ok) kötelesek gondosan átolvasni és betartani:
- Az utazások megkezdése előtt hetvenkét (72) órával javasolt a foglalásokat az érintett légitársaságnál vagy a Közvetítőnél telefonon vagy e-mailben megerősíteni, ellenőriztetni, különösen amerikai utazások esetén.
- Ha Megrendelőnek ugyanazon útvonalra és/vagy időpontokra több foglalása is van, célszerű minél hamarabb töröltetni azt a foglalást, amelyikre nem lesz szükség, ugyanis a légitársaság a dupla foglalásokat figyelmeztetés nélkül törli. Az ebből eredő károkért a Közvetítő nem vállal felelősséget.
- A megnövekedett légiforgalom és a szigorodó biztonsági előírások miatt a repülőjegyen szereplő indulási idő előtt legalább kettő (2) órával meg kell jelenni a repülőtéren. Egyes repülőterek esetén ennél szigorúbb szabályok is előfordulhatnak. A járatra való bejelentkezés legkésőbbi megengedett időpontja légitársaságonként, repülőterenként és útvonalanként változhat, ezért kérjük, utazása előtt érdeklődjön erről Közvetítőnél vagy tájékozódjon a légitársaság honlapján.
- Repülőjegy lemondásra vagy módosításra vonatkozó kérést csak írásban (e-mailen)vagy személyesen tudunk elfogadni. 
- Amennyiben az utas oda-vissza repülőjeggyel rendelkezik, és a repülőjegy valamely szakaszát nem használja fel ("no-show"), úgy a légitársaság automatikusan törli a repülőjegyhez tartozó teljes foglalást, és a további szakaszoknál megtagadja az utas szállítását. Az ebből eredő károkért a Közvetítő nem tehető felelőssé.
- Egyes légitársaságok esetében kötelező az online utasfelvétel (check-in) elvégzése, erről minden esetben kérjük, tájékozódjanak a légitársaság honlapján, illetve a Közvetítő irodában, mivel ennek elmulasztása esetén a légitársaság igen magas összeget számít fel. Az ebből eredő károkért a Közvetítő nem vállal felelősséget.
A fenti tájékoztatások be nem tartása miatt felmerülő károkért a Közvetítőt nem terheli felelősség.
 
10. Jogviták rendezése
 
10.1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint a fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a légitársaságnál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Közvetítő székhelye szerint illetékes Békéltető Testület levelezési címe: Sz-Sz-B Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2..  A békéltető testületi eljárás szabályait az 1997. évi CLV. törvény 18-37/A. §-ai tartalmazzák.
10.4. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető, a központi szerv címe a jelen Szerződési Feltételek elkészítésekor: 1088 Budapest, József krt. 6., a területi felügyelőségek elérhetősége és az egyéb információk megtalálhatók a www.nfh.hu web-oldalon.
 
Hatályos 2019.11.20. napjától.