Adatkezelési nyilatkozat

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez
 
 
Az Alfa Natura Kft./Sky Travel Utazási Iroda (székhely: 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 4., cégjegyzék szám:15-09-061612), mint adatkezelő az alábbiakban rövid tájékoztatást ad ügyfelei személyes adatai kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogaikról. Az Adatkezelési tájékoztató az EU általános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel ( a továbbiakban: Info törvény) összhangban került megállapításra.
A Sky Travel ügyfelei személyes adatait abból a célból kéri és tárolja, hogy igényeik alapján a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást tudja számukra ajánlani és nyújtani. Az adatok kezelésének jogapja az ügyfél szabadon visszavonható hozzájáruló nyilatkozata, a megkötött utazási szerződés teljesítéséhez fűződő, vagy egyéb jogos érdek érvényesítése.
Az utazási szerződés teljesítésében részt vevő szolgáltatók (szálloda, repülőtársaság, stb.) számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek. Az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás esetén fokozott figyelmet fordítunk adatai biztonságára és utazási szerződése megkötésekor tájékoztatjuk az alkalmazott adatvédelmi garanciákról.
Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulás visszavonásáig, vagy lejártáig, az utazási szerződés teljesítésétől számított öt éves általános igényérvényesítési határidő elteltéig, illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti időpontig kezeljük. Kezelt személyes adatok: név, lakcím, születési dátum, életkor, nem, utazási okmányok száma, telefonszám, e-mail cím.
Tájékoztatjuk, hogy joga van kérni az általunk kezelt személyes adatok ismertetését, átadását, helyesbítését, törlését, továbbítását más adatkezelőhöz. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, célja: utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató megküldése.
Amennyiben személyre szóló tájékoztatást kíván kapni az Önhöz kapcsolódóan általunk kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról), azt az alábbi kapcsolat felvételi ponton teheti meg: 
Alfa Natura Kft, 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 4., info@skytravel.hu, Tel: 06 42 410 250
Személyes adatainak jogszerűtlen kezelése tárgyában a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat panasszal a következő elérhetőségeken: (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 (1) 391-1400, Fax: 06 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu).
 
 
Alulírott, név……………..…………………………………………………anyja neve……….…………………………….……………..   szül.hely, idő……………………………….…………..………….…nyilatkozom, hogy a GDPR és Info törvény alapján megírt Adatkezelési nyilatkozatot elolvastam, megértettem és elfogadtam. Engedélyezem, hogy személyes adataimat kizárólag az Adatkezelő kezelje és csak szükség esetén célhoz kötötten továbbíthatja harmadik félnek az utazási szerződés teljesítése érdekében.
 
 
Kelt: Nyíregyháza………………                                                    aláírás…………………………….